Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Ας βοηθήσουμε την δημόσια διαβούλευση για τα χρέη στις τράπεζες

Πρόταση Νόμου : «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών»

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Προσβλέποντας σε μια εποικοδομητική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, αναρτά στο διαδίκτυο την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή τον Ιούλιο του 2009 για τη «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών».

Η πρόταση νόμου τίθεται σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009, ώστε να κατατεθεί πλέον ως Σχέδιο Νόμου για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Είναι επιθυμητή, χρήσιμη και αναγκαία για τη δημοκρατία μας, η υποβολή συγκεκριμένων παρατηρήσεων και σχολίων από πολίτες, επιστημονικούς , κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, κατ’ άρθρο, προκειμένου να αντληθούν χρήσιμες προτάσεις και να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή αποδοχή της κοινωνίας, για ένα τόσο σημαντικό κοινωνικοοικονομικό ζήτημα.

Η δημόσια ανοιχτή διαβούλευση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες πολιτικές αλλά και η έμπρακτη απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού γίνονται πράξη. Η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προωθούμε ενισχύει τη διαφάνεια στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, επιζητά την συμβολή και ενεργό συμμετοχή όλων σας για την προαγωγή της δημόσιας πολιτικής στον τόπο μας.

Λούκα Τ. Κατσέλη

Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ :

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 | Σχολίασε | (32 Σχόλια )

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις ρύθμισης και απαλλαγής των φυσικών προσώπων από χρέη που δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. [...]

περισσότερα

Άρθρο 2. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 | Σχολίασε | (12 Σχόλια )

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως με τη βεβαίωση της περ. α της πρώτης [...]

περισσότερα

Άρθρο 3. Αρμόδιο δικαστήριο – Διαδικασία

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 | Σχολίασε | (5 Σχόλια )

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κυρία κατοικία του άλλως τη διαμονή του, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

περισσότερα

Άρθρο 4. Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 | Σχολίασε | (12 Σχόλια )

1. Για την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του κατά τόπον αρμόδιου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο Ειρηνοδικείου. Με την αίτηση ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ο οφειλέτης προσκομίζει:
α) Βεβαίωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, [...]

περισσότερα

Άρθρο 5. Διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 | Σχολίασε | (10 Σχόλια )

1. Αν εκδηλωθούν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου ρύθμισης οφειλών και δεν υποκατασταθούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 4, η διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης, ημερομηνία από την οποία παύουν να εκτοκίζονται τα χρέη του οφειλέτη. Το δικαστήριο [...]

περισσότερα

Άρθρο 6. Ορισμός συνδίκου -Προστασία κύριας κατοικίας

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 | Σχολίασε | (12 Σχόλια )

1. Ο σύνδικος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 63 Πτωχευτικού Κώδικα για τις περιπτώσεις που υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή το κρίνει σκόπιμο το δικαστήριο για την παρακολούθηση, εκτέλεση και τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που τίθενται σύμφωνα με το [...]

περισσότερα

Άρθρο 7. Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 | Σχολίασε | (6 Σχόλια )

1. Ο οφειλέτης που αιτείται την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλει να προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων. Παράβαση από δόλο ή από βαριά αμέλεια της υποχρέωσης αυτής έχει ως συνέπεια μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον τη μη έγκριση του σχεδίου εκκαθάρισης κατά το άρθρο 5 [...]

περισσότερα

Άρθρο 8. Επιτρεπτός χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 | Σχολίασε | (5 Σχόλια )

Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους ή χάριν αυτών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αναφέρονται στην παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα τριών ετών από τη λήξη της ρύθμισης των χρεών ή των πέντε ετών από την κήρυξη της απαλλαγής από τα χρέη.

περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: